Аденом на простатата.


Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) се среща сравнително често при мъже над 60 години. През последните години обаче се забелязва отчетлива тенденция към „подмладяване­то“ на това състояние – то не е рядкост вече и при мъже под 40 години.

Оплакванията са свързани основно със затрудненията в микцията – учестено и затруднено уриниране в зависимост от стадия на заболяването.

Тежестта на симптомите при ДПХ са леки, умерени и тежки. Леките симптоми са свързани с учестено уриниране предимно нощем. Никтурията често възниква при някаква грешка в диетата, злоупотреба с алкохолни напитки, при продължително стоене седнал. Тези състояния водят до хиперемия (кръвонапълване) на органи­те в малкия таз, набъбване на венозните съдове, а оттук и затрудняване на уринирането. Често при болният е налице уринен позив. В този стадии всички неща, свързани с уринирането, са удължени по време. При умерената тежест на симтомите описа­ните по-горе симптоми продължават да са налице, но са засилени като изява. Параболичната струя при уриниране е изчезнала и урината пада на капки по върха на обувките. Като допълнителен резерв в акта на уринирането се включват и коремните муску­ли. В този стадий може да се появи и задръжка на урината. Появява се и остатъчно количество урина – нормално след микция не се установява урина в пикочния мехур. При тежка симптоматика е налице хронична уринна задръжка. Пикочния мехур е изчерпал своите компенсаторни възможнос­ти, а така също и допълнителният натиск на коремната преса. Може да се появи и ischuria paradoxa – изтичане на урина от препълнения пикочен мехур на капки. Появяват се хидронефроза и хидроуретер. Настъпва и азотемия като проява на Хронична бъбречна недостатъчност.

Причини за развитието на ДПХ са различни и предстои тяхното пълно изясняване. Неотдавна се считаше, че намаленото производство на тестостерон има връзка с образуването на ДПХ. Такава корелация не винаги е задължителна при различните пациенти. Днес се счита, че ДПХ има връзка с функцията на предния дял на хипофизата. Установено е, че увели­чената продукция на гонадотропен хормон от предния дял на хипофизата води до ДПХ. Процесите са много сложни, защото въпреки това доказателство се наблюдава разрастване на периуретрални и парауретралните жлези, които заместват ис­тинската простатна тъкан, без винаги да има увеличена продукция на гонадотро­пен хормон. Противоречиви са и фактите, свързани и с хиперсексуален или хипосексуален начин на живот у мъжа, още повече, че засега няма извест­на рецепта, какво е нормосексуален живот, а оттук и връзката с ДПХ.

ДПХ се формира от три групи периуретрални жлези — двете групи, кои­то са разположени около задната част на уретрата оформят нар. стра­нични дялове, а третата група жлези, разположени около тригонома, субцервикално, оформят т. нар. среден дял. При ДХП се състои постепенното заместване на истинската тъкан на простатата с жлезна или съединителна тъкан, така че накрая простатата всъщност е атрофирала и обвита от простатната капсула.

Клинично ДПХ се представя като: - субвезикален тип – тук най-лесно се поставя диагноза чрез ректално туширане; – интравезикален тип – тук диагнозата трябва да се „види“ ехографски или с цистоскопия; – смесен тип – това е най-честата клинична изява на ДПХ. При такова разрастване ДПХ се предс­тавя под формата на аденоми, които в началото тежат до 30-40 гр., а после могат да достигнат и до 300 гр. ДПХ води до сериоз­ни обструкции на уринния поток. Прос­татната част на уретера е стеснена симет­рично или асиметрично и относително удължена. Увеличената уринна задръжка съз­дава предпоставки за уринна инфекция. Започват да страдат бъбречният кръвоток и гломерулната филтрация. Наруше­ни са секрецията и реабсорбцията на водата и електролитите.

Диагноза на ДПХ се поставя въз основа на анамнезата, ехографията, дигитално изследване, ПСА. При всеки пациент с Доброкачествената простатна хиперплазия е необходимо да се направи ехографско изс­ледване на бъбреци, пикочен мехур, простата. Заболяването, наподобяващо Доброкачествената простатна хиперплазия е Карцином на простатата. Това е най-важното заболяване в диференциално диагностичен план. Необходимо е болният да бъде щателно изследван. При наличие на данни за рак на простатата задължително се прави тънкоиглена биопсия. Други заболявания със подобни симптоми и клинична картина са: - склероза на мехурната шийка, стриктурите на уретрата. На прегледа и ехографията не се установява ДПХ. При остър и хроничен простатит също са налице дизурични и микционни смущения, но при тях се установява възпаление на простатната жлеза.

Усложненията при Доброкачествената простатна хиперплазия са: ретенция на урината, образуване на камъни в пикочния мехур, уроинфекции, хематурия, ХБН. Ретенцията на урината представлява задръжка на урина в пикочния мехур и невъзможност за уриниране. Това представлява драматич­но състояние, което налага болният да бъде катетиризиран. Образуването на камъни в пикочния мехур и хематурия се среща при пациенти с Доброкачествената простатна хиперплазия, които имат умерена и тежка симптоматика. Възпалителните заболявания са сравнително чес­ти съпътстващи фактори, утежняващи прогнозата на заболяването. Касае се за уретрит, цистит и пиелонефрит . Поява­та им е свързана с катетеризация на болния или като предразполагащ фактор може да послужи някое съпътстващо заболяване като диабет.

Лечението на ДПХ е комп­лексно и се прилага в зависимост от тежестта на симптомите и клиничната картина. Важен момент за начина на лечение е дали пациента има усложнения и каква е големината на простатата. В съвсем начален етап се препоръчва хигиенно-диетичен режим и билкови медикаменти. На по-късен етап се прилагат алфа 1 блокери, блокери на 5 алфа редуктазата. Пациенти, с наличие на усложнения от Доброкачествената простатна хиперплазия и тези, които не се повлияват от медикаментите се препоръчва оперативно лечение.

Трансуретрална резекция (ТУР) на простатата е ендоскопски минималноинвазивен метод и е златен стандарт в оперативното лечение. Лазерните операции на простатата се извършват посредством Зелен лазер и Тилиум лазер като метода е подходящ и при по-големи простатни жлези.

При големи аденоми, усложнени с множество конкременти в пикочния мехур може да се предложи отворена операция. Прогнозата на Доброкачествената простатна хиперплазия е много добра.

#Аденомнапростатата #ДрГошоГрозевУрологСтараЗагора